జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ & పాథాలజీ

ఉద్దేశ్య మరియు దాయరా

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫిజియోలాజి ఎండ్ పైథోలాజి (ఐఎఎస్‌ఎస్‌ఎఎన్: 2329-సక్ 5529) దీక్షిత్ విద్వాన్ పత్రిక మరియు ఇసకా ఉద్దేశ్య మూల లేఖలు, సమీక్ష  లేఖలు యం సే ఖోజోం మరియు వర్తమాన వికాస్ పర్ జానకారీ కా సబసే పూర్ణ మరియు విశ్వసనీయ శ్రేష్ఠం పద శరీర క్రియా జ్ఞానం మరియు వికృతి జ్ఞాన సభ క్షేత్రాలలో చాలా ఆనందం, సంచలనం దునియా భర్ కే శోధకర్తాయోం బినా కిసి ప్రతిబంధం యా కిసి అన్య సదస్యత స్వతహాగా అరటి.